Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region SK: Slowakei für Wasserstoff ( H )

Ausschreibung Los-ID 2221061

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Bereitstellung von Wasserstoff und damit verbundenen Dienstleistungen für Wasserstofffahrzeuge
Zabezpečenie vodíka a súvisiacich slu¸ieb pre vodíkové dopravné prostriedky
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpečenie vodíka a súvisiacich slu¸ieb pre vodíkové dopravné prostriedky


Referenznummer der Bekanntmachung: NL 0422
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
98300000 Diverse Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie vodíka a slu¸ieb súvisiacich s čerpaním vodíka ako paliva na zabezpečenie mobility vodíkových vozidiel počas platnosti Rámcovej dohody. Predmet zákazky je obstarávaný v rámci Národného projektu ´iť energiou (ďalej len NP ´E), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita ¸ivotného prostredia.


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 423 824.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpečenie vodíka a súvisiacich slu¸ieb pre vodíkové dopravné prostriedky, lokalita: Trenčiansky kraj


Los-Nr.: Časť 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24111600 Wasserstoff
34133110 Brennstofftankwagen
34223200 Tankfahrzeuge
42122180 Kraftstoffpumpen
42113390 Brennstoffsysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Umiestnenie a prevádzkovanie po¸adovaného technického rie¨enia v jednej lokalite v rámci Trenčianskeho kraja. Výber a zabezpečenie konkrétnej lokality je na zodpovednosti úspe¨ného uchádzača.


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie vodíka a slu¸ieb súvisiacich s čerpaním vodíka ako paliva na zabezpečenie mobility vodíkových vozidiel počas platnosti Rámcovej dohody. Predmet zákazky je obstarávaný v rámci Národného projektu ´iť energiou (ďalej len NP ´E), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita ¸ivotného prostredia.

Výber technického rie¨enia plnenia predmetu zákazky ponecháva verejný obstarávateľ na uchádzačoch. Uchádzači mô¸u v rámci návrhu plnenia predmetu zákazky vyu¸iť technické rie¨enie v závislosti od svojich mo¸ností a mo¸ností príslu¨nej lokality. Uchádzači vo svojich ponukách, predlo¸ených v rámci tohto verejného obstarávania, bli¸¨ie ¨pecifikujú relevantné podrobnosti konkrétneho technického rie¨enia, ktorým budú v prípade úspe¨nosti v tomto verejnom obstarávaní plniť definovaný predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ po¸aduje od úspe¨ného uchádzača nasledovné predpokladané mno¸stvo vodíkového paliva:

-Pre Časť 1: 1 000 kilogramov vodíka;

Plnenie bude podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa.

Technická ¨pecifikácia :

a)Verejný obstarávateľ po¸aduje od úspe¨ného uchádzača zabezpečenie vodíka spĺňajúceho kvalitatívne vlastnosti vodíkového paliva stanovené normou ISO 14687:2019.

b)Verejný obstarávateľ zároveň po¸aduje od úspe¨ného uchádzača zabezpečenie takého technického rie¨enia, ktoré umo¸ní čerpanie vodíka ako paliva do vodíkových vozidiel (ďalej ako technické rie¨enie). Technické rie¨enie bude umo¸ňovať príjazd, pristavenie a odjazd vodíkových vozidiel a čerpanie vodíka do nich pri dodr¸aní v¨etkých relevantných legislatívnych po¸iadaviek a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Technické rie¨enie bude zároveň vybavené zariadením na meranie odobratého mno¸stva vodíka pri ka¸dom čerpaní.

c)Technické rie¨enie bude umo¸ňovať čerpanie vodíkového paliva do osobných vozidiel aj do autobusov.

d)Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e disponuje dvomi kusmi motorových vozidiel na vodíkový pohon typu Toyota Mirai. V čase vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e nemá verejný obstarávateľ zmluvne dojednané konkrétne typy ďal¨ích vodíkových vozidiel, ktoré sú predmetom iných verejných obstarávaní. Verejný obstarávateľ, v nadväznosti na uvedené, po¸aduje od úspe¨ného uchádzača také technické rie¨enie, ktorým je mo¸né čerpať vodíkové palivo do v¨etkých osobných vozidiel a autobusov na vodíkový pohon, ktoré sú dostupné na trhu ku dňu vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e.

e)Technické rie¨enie bude umo¸ňovať čerpanie vodíkového paliva do osobných vozidiel a do autobusov, a to v mno¸stve minimálne 12 kg vodíkového paliva na jedno tankovanie pri plniacom tlaku minimálne 350 bar. Po¸adované parametre sú uvádzané pri teplote 25 °C.

Bli¸¨ia ¨pecifikácia predmetu zákazky /podrobné kvalitatívne a kvantitatívne vymedzenie predmetu zákazky/ tvorí časť C1. Opis predmetu zákazky a časť C2. Spôsob určenia ceny súťa¸ných podkladov, vrátane mno¸stiev jednotlivých polo¸iek, ktoré tvoria predmet danej časti zákazky.


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 711 912.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2022
Ende: 31/08/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Národný projekt ,,´iť energiou" (kód projektu v ITMS2014+: 310041J746)


II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zmluvný vzťah pre ka¸dú časť zákazky samostatne bude uzatvorený na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody s úspe¨ným uchádzačom najneskôr do 31.08.2023 alebo do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny podľa tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Dĺ¸ka trvania zákazky v bode II.2.7 tohto Oznámenia je uvedená v intervale od 01.09.2022 do 31.08.2023. Dátum

začatia 01.09.2022 je verejným obstarávateľom uvedený ako predpokladaný.


II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpečenie vodíka a súvisiacich slu¸ieb pre vodíkové dopravné prostriedky, lokalita: Ko¨ický kraj


Los-Nr.: Časť 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24111600 Wasserstoff
34133110 Brennstofftankwagen
34223200 Tankfahrzeuge
42122180 Kraftstoffpumpen
42113390 Brennstoffsysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Ko¨ický kraj
Hauptort der Ausführung:

Umiestnenie a prevádzkovanie po¸adovaného technického rie¨enia v jednej lokalite v rámci Ko¨ického kraja. Výber a zabezpečenie konkrétnej lokality je na zodpovednosti úspe¨ného uchádzača


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie vodíka a slu¸ieb súvisiacich s čerpaním vodíka ako paliva na zabezpečenie mobility vodíkových vozidiel počas platnosti Rámcovej dohody. Predmet zákazky je obstarávaný v rámci Národného projektu ´iť energiou (ďalej len NP ´E), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita ¸ivotného prostredia.

Výber technického rie¨enia plnenia predmetu zákazky ponecháva verejný obstarávateľ na uchádzačoch. Uchádzači mô¸u v rámci návrhu plnenia predmetu zákazky vyu¸iť technické rie¨enie v závislosti od svojich mo¸ností a mo¸ností príslu¨nej lokality. Uchádzači vo svojich ponukách, predlo¸ených v rámci tohto verejného obstarávania, bli¸¨ie ¨pecifikujú relevantné podrobnosti konkrétneho technického rie¨enia, ktorým budú v prípade úspe¨nosti v tomto verejnom obstarávaní plniť definovaný predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ po¸aduje od úspe¨ného uchádzača nasledovné predpokladané mno¸stvo vodíkového paliva:

-Pre Časť 2: 1 000 kilogramov vodíka;

Plnenie bude podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa.

Technická ¨pecifikácia :

a)Verejný obstarávateľ po¸aduje od úspe¨ného uchádzača zabezpečenie vodíka spĺňajúceho kvalitatívne vlastnosti vodíkového paliva stanovené normou ISO 14687:2019.

b)Verejný obstarávateľ zároveň po¸aduje od úspe¨ného uchádzača zabezpečenie takého technického rie¨enia, ktoré umo¸ní čerpanie vodíka ako paliva do vodíkových vozidiel (ďalej ako technické rie¨enie). Technické rie¨enie bude umo¸ňovať príjazd, pristavenie a odjazd vodíkových vozidiel a čerpanie vodíka do nich pri dodr¸aní v¨etkých relevantných legislatívnych po¸iadaviek a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Technické rie¨enie bude zároveň vybavené zariadením na meranie odobratého mno¸stva vodíka pri ka¸dom čerpaní.

c)Technické rie¨enie bude umo¸ňovať čerpanie vodíkového paliva do osobných vozidiel aj do autobusov.

d)Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e disponuje dvomi kusmi motorových vozidiel na vodíkový pohon typu Toyota Mirai. V čase vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e nemá verejný obstarávateľ zmluvne dojednané konkrétne typy ďal¨ích vodíkových vozidiel, ktoré sú predmetom iných verejných obstarávaní. Verejný obstarávateľ, v nadväznosti na uvedené, po¸aduje od úspe¨ného uchádzača také technické rie¨enie, ktorým je mo¸né čerpať vodíkové palivo do v¨etkých osobných vozidiel a autobusov na vodíkový pohon, ktoré sú dostupné na trhu ku dňu vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e.

e)Technické rie¨enie bude umo¸ňovať čerpanie vodíkového paliva do osobných vozidiel a do autobusov, a to v mno¸stve minimálne 12 kg vodíkového paliva na jedno tankovanie pri plniacom tlaku minimálne 350 bar. Po¸adované parametre sú uvádzané pri teplote 25 °C.

Bli¸¨ia ¨pecifikácia predmetu zákazky /podrobné kvalitatívne a kvantitatívne vymedzenie predmetu zákazky/ tvorí časť C1. Opis predmetu zákazky a časť C2. Spôsob určenia ceny súťa¸ných podkladov, vrátane mno¸stiev jednotlivých polo¸iek, ktoré tvoria predmet danej časti zákazky.


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 711 912.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2022
Ende: 31/08/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Národný projekt ,,´iť energiou" (kód projektu v ITMS2014+: 310041J746)


II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zmluvný vzťah pre ka¸dú časť zákazky samostatne bude uzatvorený na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody s úspe¨ným uchádzačom najneskôr do 31.08.2023 alebo do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny podľa tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Dĺ¸ka trvania zákazky v bode II.2.7 tohto Oznámenia je uvedená v intervale od 01.09.2022 do 31.08.2023. Dátum

začatia 01.09.2022 je verejným obstarávateľom uvedený ako predpokladaný.Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie uchádzač preuká¸e podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 ZVO predlo¸ením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií alebo podľa § 39 (JED) ZVO alebo podľa § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Na preukázanie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO sa podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO po¸aduje

preukázanie oprávnenia poskytovať slu¸bu v oblasti predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 ZVO, ¸e z dôvodu pou¸itia údajov z informačných systémov

verejnej správy uchádzač so sídlom v SR, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (podľa § 152 ods.1 ZVO) doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a¸ e) ZVO na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a¸ e) ZVO nepredkladá.

S ohľadom na to, ¸e z technických dôvodov nie je mo¸né získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, uchádzač získa doklady podľa § 32 ods. 2 a) ZVO preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v listinnej/elektronickej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na zni¸ovanie administratívnej záťa¸e vyu¸ívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a predkladá ich podľa SP.

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač predkladá podľa SP.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v SR, po¸adované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) a¸ f) ZVO uchádzač vo svojej ponuke predkladá podľa SP.

Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia/oprávnenia vydané podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. V čase realizácie zákazky musí byť úspe¨ný uchádzač oprávnený na vykonávanie tejto činnosti na území SR.

Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje záujemcu/uchádzača so zreteľom na § 32 ods. 3 ZVO, ¸e zru¨enie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a¸ e) ZVO sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom na území SR, tzn. verejný obstarávateľ nie je oprávnený pou¸iť údaje z informačných systémov verejnej správy v prípade záujemcu/uchádzača, ktorý má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR.

Podľa § 37 ods. 3 ZVO uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za ka¸dého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (v prípade, ak sú po¸adované) preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať slu¸bu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak uchádzač nie je zapísaný v ZHS, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme vo formáte pdf podpísané elektronicky in¨titúciou, ktorá potvrdenie vydala. V prípade, ak in¨titúcia nevydáva predmetný doklad v elektronickej podobe, ale len v listinnej podobe, uchádzač predlo¸í sken príslu¨ného dokladu v needitovateľnej podobe vo formáte pdf. Ak uchádzač predkladá JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte pdf.

Bli¸¨ie informácie k preukázaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v časti B. Podmienky účasti uchádzačov súťa¸ných podkladov zverejnených na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/12.


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia sa nevy¸aduje.


III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sa nevy¸aduje.Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese https://www.eaukcie.sk. Elektronická aukcia bude realizovaná pre ka¸dú časť zákazky samostatne. Bli¸¨ie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťa¸ných podkladoch.


IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otváranie ponúk sa vykoná automaticky vo vy¨¨ie uvedenom čase prostredníctvom elektronického portálu

www.ezakazky.sk. Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52 ZVO v súlade s právnym poriadkom platným v

Slovenskej republike. Otváranie ponúk je neverejné.


Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Vzhľadom na to, ¸e verejný obstarávateľ pou¸ije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 ZVO je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa neposiela.Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické ¨pecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty..

2. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 ZVO určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane

doručovania tak, aby boli v¨eobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so v¨eobecne pou¸ívanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedo¨lo k obmedzeniu mo¸nosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v súťa¸ných podkladoch výslovne uvedené inak.

3. Úspe¨ný uchádzač v pozícii dodávateľa bude povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania oprávnenými

orgánmi a in¨titúciami, ktoré budú súvisieť s plnením predmetu Rámcovej dohody /ďalej aj "Dohoda"/ a je tie¸ povinný poskytnúť oprávneným osobám v¨etku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Dohody.

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je

zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.

5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ vedenom Úradom vlády SR.

Ak bola táto Dohoda zverejnená v CRZ pred okamihom doručenia výsledku kontroly verejného obstarávania alebo výsledku administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania vykonanej zo strany SO (kontrolného orgánu verejného obstarávateľa ako prijímateľa), nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej Poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly verejnému obstarávateľovi ako prijímateľovi), alebo v rámci ktorej verejný obstarávateľ ako prijímateľ súhlasil s vý¨kou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie. V prípade, ak z výsledku kontroly podľa predchádzajúcej vety vyplýva, ¸e nie je mo¸né financovanie plnenia tejto Dohody, Dohoda zaniká a to aj v prípade, ak u¸ bola zverejnená v CRZ.

6. Zábezpeka ponúk sa vy¸aduje vo vý¨ke: Pre časť 1 - 20.000,-EUR; Pre časť 2 - 20.000,-EUR. Bli¸¨ie informácie týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v súťa¸ných podkladoch.

7. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári oznámenia o vyhlásení VO limituje počet

znakov, ktoré je mo¸né vlo¸iť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, bli¸¨ie informácie k preukázaniu splnenia podmienok účasti sú uvedené v časti B Podmienky účasti uchádzačov súťa¸ných podkladov zverejnených na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12. Po¸iadavky na obsahové nále¸itosti ponuky a iné dokumenty sú bli¸¨ie ¨pecifikované v súťa¸ných podkladoch.

8. Verejný obstarávateľ umo¸ňuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup k súťa¸ným podkladom, prílohám vysvetleniam a ďal¨ej doplňujúcej dokumentácii na profile, ktorý ho nasmeruje na úlo¸isko dokumentov na portáli elektronického nástroja pre účely tohto verejného obstarávania www.ezakazky.sk. Časti súťa¸ných podkladov, ktoré majú byť súčasťou ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, verejný obstarávateľ zverejňuje na portáli elektronického nástroja v editovateľnej podobe.

9. Ponuky sa vyhotovujú a predkladajú elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO prostredníctvom elektronického komunikačného nástroja eZakazky umiestnenom na webovom portáli https://www.ezakazky.sk/.


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ru¸ová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ru¸ová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022

13/05/2022 S93

I.
II.
III.
IV.
VI.

Slovensko-Bratislava: Rôzne slu¸by

2022/S 093-255825

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Slu¸by
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00002801
Po¨tová adresa: Bajkalská 27
Mesto/obec: Bratislava-Ru¸inov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82799
¦tát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Gand¸alová Jančeková
E-mail: marta.gandzalova.jancekova@siea.gov.sk
Telefón: +421 915843056
Fax: +421 253421019
Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.siea.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12
I.3)Komunikácia
Súťa¸né dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440242
Ďal¨ie informácie mo¸no získať na vy¨¨ie uvedenej adrese
Ponuky alebo ¸iadosti o účasť sa musia predlo¸iť elektronicky prostredníctvom: www.ezakazky.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
V¨eobecné verejné slu¸by

Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie vodíka a súvisiacich slu¸ieb pre vodíkové dopravné prostriedky


Referenčné číslo: NL 0422
II.1.2)Hlavný kód CPV
98300000 Rôzne slu¸by
II.1.3)Druh zákazky
Slu¸by
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie vodíka a slu¸ieb súvisiacich s čerpaním vodíka ako paliva na zabezpečenie mobility vodíkových vozidiel počas platnosti Rámcovej dohody. Predmet zákazky je obstarávaný v rámci Národného projektu ´iť energiou (ďalej len NP ´E), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita ¸ivotného prostredia.


II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 423 824.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky mo¸no predkladať na v¨etky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zabezpečenie vodíka a súvisiacich slu¸ieb pre vodíkové dopravné prostriedky, lokalita: Trenčiansky kraj


Časť č.: Časť 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
24111600 Vodík
34133110 Nákladné vozidlá s cisternou na palivo
34223200 Vozidlá na doplňovanie pohonných látok
42122180 Palivové čerpadlá
42113390 Systémy palivového plynu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Umiestnenie a prevádzkovanie po¸adovaného technického rie¨enia v jednej lokalite v rámci Trenčianskeho kraja. Výber a zabezpečenie konkrétnej lokality je na zodpovednosti úspe¨ného uchádzača.


II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zabezpečenie vodíka a slu¸ieb súvisiacich s čerpaním vodíka ako paliva na zabezpečenie mobility vodíkových vozidiel počas platnosti Rámcovej dohody. Predmet zákazky je obstarávaný v rámci Národného projektu ´iť energiou (ďalej len NP ´E), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita ¸ivotného prostredia.

Výber technického rie¨enia plnenia predmetu zákazky ponecháva verejný obstarávateľ na uchádzačoch. Uchádzači mô¸u v rámci návrhu plnenia predmetu zákazky vyu¸iť technické rie¨enie v závislosti od svojich mo¸ností a mo¸ností príslu¨nej lokality. Uchádzači vo svojich ponukách, predlo¸ených v rámci tohto verejného obstarávania, bli¸¨ie ¨pecifikujú relevantné podrobnosti konkrétneho technického rie¨enia, ktorým budú v prípade úspe¨nosti v tomto verejnom obstarávaní plniť definovaný predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ po¸aduje od úspe¨ného uchádzača nasledovné predpokladané mno¸stvo vodíkového paliva:

-Pre Časť 1: 1 000 kilogramov vodíka;

Plnenie bude podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa.

Technická ¨pecifikácia :

a)Verejný obstarávateľ po¸aduje od úspe¨ného uchádzača zabezpečenie vodíka spĺňajúceho kvalitatívne vlastnosti vodíkového paliva stanovené normou ISO 14687:2019.

b)Verejný obstarávateľ zároveň po¸aduje od úspe¨ného uchádzača zabezpečenie takého technického rie¨enia, ktoré umo¸ní čerpanie vodíka ako paliva do vodíkových vozidiel (ďalej ako technické rie¨enie). Technické rie¨enie bude umo¸ňovať príjazd, pristavenie a odjazd vodíkových vozidiel a čerpanie vodíka do nich pri dodr¸aní v¨etkých relevantných legislatívnych po¸iadaviek a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Technické rie¨enie bude zároveň vybavené zariadením na meranie odobratého mno¸stva vodíka pri ka¸dom čerpaní.

c)Technické rie¨enie bude umo¸ňovať čerpanie vodíkového paliva do osobných vozidiel aj do autobusov.

d)Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e disponuje dvomi kusmi motorových vozidiel na vodíkový pohon typu Toyota Mirai. V čase vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e nemá verejný obstarávateľ zmluvne dojednané konkrétne typy ďal¨ích vodíkových vozidiel, ktoré sú predmetom iných verejných obstarávaní. Verejný obstarávateľ, v nadväznosti na uvedené, po¸aduje od úspe¨ného uchádzača také technické rie¨enie, ktorým je mo¸né čerpať vodíkové palivo do v¨etkých osobných vozidiel a autobusov na vodíkový pohon, ktoré sú dostupné na trhu ku dňu vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e.

e)Technické rie¨enie bude umo¸ňovať čerpanie vodíkového paliva do osobných vozidiel a do autobusov, a to v mno¸stve minimálne 12 kg vodíkového paliva na jedno tankovanie pri plniacom tlaku minimálne 350 bar. Po¸adované parametre sú uvádzané pri teplote 25 °C.

Bli¸¨ia ¨pecifikácia predmetu zákazky /podrobné kvalitatívne a kvantitatívne vymedzenie predmetu zákazky/ tvorí časť C1. Opis predmetu zákazky a časť C2. Spôsob určenia ceny súťa¸ných podkladov, vrátane mno¸stiev jednotlivých polo¸iek, ktoré tvoria predmet danej časti zákazky.


II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ni¸¨ie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 711 912.00 EUR
II.2.7)Dĺ¸ka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/09/2022
Koniec: 31/08/2023
Toto obstarávanie mô¸e byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Národný projekt ,,´iť energiou" (kód projektu v ITMS2014+: 310041J746)


II.2.14)Doplňujúce informácie

Zmluvný vzťah pre ka¸dú časť zákazky samostatne bude uzatvorený na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody s úspe¨ným uchádzačom najneskôr do 31.08.2023 alebo do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny podľa tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Dĺ¸ka trvania zákazky v bode II.2.7 tohto Oznámenia je uvedená v intervale od 01.09.2022 do 31.08.2023. Dátum

začatia 01.09.2022 je verejným obstarávateľom uvedený ako predpokladaný.


II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zabezpečenie vodíka a súvisiacich slu¸ieb pre vodíkové dopravné prostriedky, lokalita: Ko¨ický kraj


Časť č.: Časť 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
24111600 Vodík
34133110 Nákladné vozidlá s cisternou na palivo
34223200 Vozidlá na doplňovanie pohonných látok
42122180 Palivové čerpadlá
42113390 Systémy palivového plynu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Ko¨ický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Umiestnenie a prevádzkovanie po¸adovaného technického rie¨enia v jednej lokalite v rámci Ko¨ického kraja. Výber a zabezpečenie konkrétnej lokality je na zodpovednosti úspe¨ného uchádzača


II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zabezpečenie vodíka a slu¸ieb súvisiacich s čerpaním vodíka ako paliva na zabezpečenie mobility vodíkových vozidiel počas platnosti Rámcovej dohody. Predmet zákazky je obstarávaný v rámci Národného projektu ´iť energiou (ďalej len NP ´E), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita ¸ivotného prostredia.

Výber technického rie¨enia plnenia predmetu zákazky ponecháva verejný obstarávateľ na uchádzačoch. Uchádzači mô¸u v rámci návrhu plnenia predmetu zákazky vyu¸iť technické rie¨enie v závislosti od svojich mo¸ností a mo¸ností príslu¨nej lokality. Uchádzači vo svojich ponukách, predlo¸ených v rámci tohto verejného obstarávania, bli¸¨ie ¨pecifikujú relevantné podrobnosti konkrétneho technického rie¨enia, ktorým budú v prípade úspe¨nosti v tomto verejnom obstarávaní plniť definovaný predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ po¸aduje od úspe¨ného uchádzača nasledovné predpokladané mno¸stvo vodíkového paliva:

-Pre Časť 2: 1 000 kilogramov vodíka;

Plnenie bude podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa.

Technická ¨pecifikácia :

a)Verejný obstarávateľ po¸aduje od úspe¨ného uchádzača zabezpečenie vodíka spĺňajúceho kvalitatívne vlastnosti vodíkového paliva stanovené normou ISO 14687:2019.

b)Verejný obstarávateľ zároveň po¸aduje od úspe¨ného uchádzača zabezpečenie takého technického rie¨enia, ktoré umo¸ní čerpanie vodíka ako paliva do vodíkových vozidiel (ďalej ako technické rie¨enie). Technické rie¨enie bude umo¸ňovať príjazd, pristavenie a odjazd vodíkových vozidiel a čerpanie vodíka do nich pri dodr¸aní v¨etkých relevantných legislatívnych po¸iadaviek a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Technické rie¨enie bude zároveň vybavené zariadením na meranie odobratého mno¸stva vodíka pri ka¸dom čerpaní.

c)Technické rie¨enie bude umo¸ňovať čerpanie vodíkového paliva do osobných vozidiel aj do autobusov.

d)Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e disponuje dvomi kusmi motorových vozidiel na vodíkový pohon typu Toyota Mirai. V čase vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e nemá verejný obstarávateľ zmluvne dojednané konkrétne typy ďal¨ích vodíkových vozidiel, ktoré sú predmetom iných verejných obstarávaní. Verejný obstarávateľ, v nadväznosti na uvedené, po¸aduje od úspe¨ného uchádzača také technické rie¨enie, ktorým je mo¸né čerpať vodíkové palivo do v¨etkých osobných vozidiel a autobusov na vodíkový pohon, ktoré sú dostupné na trhu ku dňu vyhlásenia tejto verejnej súťa¸e.

e)Technické rie¨enie bude umo¸ňovať čerpanie vodíkového paliva do osobných vozidiel a do autobusov, a to v mno¸stve minimálne 12 kg vodíkového paliva na jedno tankovanie pri plniacom tlaku minimálne 350 bar. Po¸adované parametre sú uvádzané pri teplote 25 °C.

Bli¸¨ia ¨pecifikácia predmetu zákazky /podrobné kvalitatívne a kvantitatívne vymedzenie predmetu zákazky/ tvorí časť C1. Opis predmetu zákazky a časť C2. Spôsob určenia ceny súťa¸ných podkladov, vrátane mno¸stiev jednotlivých polo¸iek, ktoré tvoria predmet danej časti zákazky.


II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ni¸¨ie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 711 912.00 EUR
II.2.7)Dĺ¸ka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/09/2022
Koniec: 31/08/2023
Toto obstarávanie mô¸e byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Národný projekt ,,´iť energiou" (kód projektu v ITMS2014+: 310041J746)


II.2.14)Doplňujúce informácie

Zmluvný vzťah pre ka¸dú časť zákazky samostatne bude uzatvorený na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody s úspe¨ným uchádzačom najneskôr do 31.08.2023 alebo do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny podľa tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Dĺ¸ka trvania zákazky v bode II.2.7 tohto Oznámenia je uvedená v intervale od 01.09.2022 do 31.08.2023. Dátum

začatia 01.09.2022 je verejným obstarávateľom uvedený ako predpokladaný.Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane po¸iadaviek týkajúcich sa zápisu do ¸ivnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie uchádzač preuká¸e podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 ZVO predlo¸ením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií alebo podľa § 39 (JED) ZVO alebo podľa § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Na preukázanie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO sa podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO po¸aduje

preukázanie oprávnenia poskytovať slu¸bu v oblasti predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 ZVO, ¸e z dôvodu pou¸itia údajov z informačných systémov

verejnej správy uchádzač so sídlom v SR, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (podľa § 152 ods.1 ZVO) doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a¸ e) ZVO na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a¸ e) ZVO nepredkladá.

S ohľadom na to, ¸e z technických dôvodov nie je mo¸né získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, uchádzač získa doklady podľa § 32 ods. 2 a) ZVO preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v listinnej/elektronickej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na zni¸ovanie administratívnej záťa¸e vyu¸ívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a predkladá ich podľa SP.

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač predkladá podľa SP.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v SR, po¸adované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) a¸ f) ZVO uchádzač vo svojej ponuke predkladá podľa SP.

Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia/oprávnenia vydané podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. V čase realizácie zákazky musí byť úspe¨ný uchádzač oprávnený na vykonávanie tejto činnosti na území SR.

Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje záujemcu/uchádzača so zreteľom na § 32 ods. 3 ZVO, ¸e zru¨enie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a¸ e) ZVO sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom na území SR, tzn. verejný obstarávateľ nie je oprávnený pou¸iť údaje z informačných systémov verejnej správy v prípade záujemcu/uchádzača, ktorý má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR.

Podľa § 37 ods. 3 ZVO uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za ka¸dého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (v prípade, ak sú po¸adované) preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať slu¸bu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak uchádzač nie je zapísaný v ZHS, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme vo formáte pdf podpísané elektronicky in¨titúciou, ktorá potvrdenie vydala. V prípade, ak in¨titúcia nevydáva predmetný doklad v elektronickej podobe, ale len v listinnej podobe, uchádzač predlo¸í sken príslu¨ného dokladu v needitovateľnej podobe vo formáte pdf. Ak uchádzač predkladá JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte pdf.

Bli¸¨ie informácie k preukázaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v časti B. Podmienky účasti uchádzačov súťa¸ných podkladov zverejnených na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/12.


III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia sa nevy¸aduje.


III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sa nevy¸aduje.Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťa¸
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Pou¸ije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese https://www.eaukcie.sk. Elektronická aukcia bude realizovaná pre ka¸dú časť zákazky samostatne. Bli¸¨ie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťa¸ných podkladoch.


IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo ¸iadostí o účasť
Dátum: 13/06/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťa¸ alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) mo¸no predkladať ponuky alebo ¸iadosti o účasť:
Slovenčina, Če¨tina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/06/2022
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Otváranie ponúk sa vykoná automaticky vo vy¨¨ie uvedenom čase prostredníctvom elektronického portálu

www.ezakazky.sk. Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52 ZVO v súlade s právnym poriadkom platným v

Slovenskej republike. Otváranie ponúk je neverejné.


Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Vzhľadom na to, ¸e verejný obstarávateľ pou¸ije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 ZVO je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa neposiela.Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Pou¸ijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické ¨pecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty..

2. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 ZVO určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane

doručovania tak, aby boli v¨eobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so v¨eobecne pou¸ívanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedo¨lo k obmedzeniu mo¸nosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v súťa¸ných podkladoch výslovne uvedené inak.

3. Úspe¨ný uchádzač v pozícii dodávateľa bude povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania oprávnenými

orgánmi a in¨titúciami, ktoré budú súvisieť s plnením predmetu Rámcovej dohody /ďalej aj "Dohoda"/ a je tie¸ povinný poskytnúť oprávneným osobám v¨etku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Dohody.

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je

zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.

5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ vedenom Úradom vlády SR.

Ak bola táto Dohoda zverejnená v CRZ pred okamihom doručenia výsledku kontroly verejného obstarávania alebo výsledku administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania vykonanej zo strany SO (kontrolného orgánu verejného obstarávateľa ako prijímateľa), nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej Poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly verejnému obstarávateľovi ako prijímateľovi), alebo v rámci ktorej verejný obstarávateľ ako prijímateľ súhlasil s vý¨kou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie. V prípade, ak z výsledku kontroly podľa predchádzajúcej vety vyplýva, ¸e nie je mo¸né financovanie plnenia tejto Dohody, Dohoda zaniká a to aj v prípade, ak u¸ bola zverejnená v CRZ.

6. Zábezpeka ponúk sa vy¸aduje vo vý¨ke: Pre časť 1 - 20.000,-EUR; Pre časť 2 - 20.000,-EUR. Bli¸¨ie informácie týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v súťa¸ných podkladoch.

7. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári oznámenia o vyhlásení VO limituje počet

znakov, ktoré je mo¸né vlo¸iť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, bli¸¨ie informácie k preukázaniu splnenia podmienok účasti sú uvedené v časti B Podmienky účasti uchádzačov súťa¸ných podkladov zverejnených na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12. Po¸iadavky na obsahové nále¸itosti ponuky a iné dokumenty sú bli¸¨ie ¨pecifikované v súťa¸ných podkladoch.

8. Verejný obstarávateľ umo¸ňuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup k súťa¸ným podkladom, prílohám vysvetleniam a ďal¨ej doplňujúcej dokumentácii na profile, ktorý ho nasmeruje na úlo¸isko dokumentov na portáli elektronického nástroja pre účely tohto verejného obstarávania www.ezakazky.sk. Časti súťa¸ných podkladov, ktoré majú byť súčasťou ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, verejný obstarávateľ zverejňuje na portáli elektronického nástroja v editovateľnej podobe.

9. Ponuky sa vyhotovujú a predkladajú elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO prostredníctvom elektronického komunikačného nástroja eZakazky umiestnenom na webovom portáli https://www.ezakazky.sk/.


VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Po¨tová adresa: Ru¸ová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
¦tát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého mo¸no získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Po¨tová adresa: Ru¸ová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
¦tát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/05/2022
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
SK: Slowakei
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Bauportal, Portal Erneuerbare Energien, VOL Lieferleistungen, Energiespeichersysteme, Technische Gase, Wasserstofftechnologie, Wasserstoff ( H )

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!