Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Ladestationen - E-Busse und E-NFZ

Ausschreibung Los-ID 2405484

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
LIEFERUNG MIT INSTALLATION/INBETRIEBNAHME VON LADEINFRASTRUKTUR FÜR ELEKTROBUSSE
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM/URUCHOMIENIEM INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM/URUCHOMIENIEM INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH


Referenznummer der Bekanntmachung: RZ.271.21.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31158000 Ladegeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych obejmującej:

1. utworzenie 20 punktów ładowania typu plug-in;

2. utworzenie 3 punktów ładowania terenowego;

3. 1 szt. fabrycznie nowej ładowarki (warsztatowej) mobilnej plug-in wolnego ładowania,

4. objęcie dostarczonych stacji ładowania kompletnym systemem zarządzania telemetrycznego;

5. przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Operatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy i jego obsługi;

6. wykonanie naklejek i oklejenie wszystkich stacji ładowania,

7. dostarczenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31700000 Elektronischer, elektromechanischer und elektrotechnischer Bedarf
31720000 Elektromechanische Ausrüstung
48100000 Branchenspezifisches Softwarepaket
48421000 Softwarepaket für das Facility-Management
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Jelenia Góra


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych obejmującej:

1. utworzenie 20 punktów ładowania typu plug-in;

2. utworzenie 3 punktów ładowania terenowego;

3. 1 szt. fabrycznie nowej ładowarki (warsztatowej) mobilnej plug-in wolnego ładowania,

4. objęcie dostarczonych stacji ładowania kompletnym systemem zarządzania telemetrycznego;

5. przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Operatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy i jego obsługi;

6. wykonanie naklejek i oklejenie wszystkich stacji ładowania,

7. dostarczenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/03/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze” – Umowa dotacji nr 2913/2022/Wn01/OA-TP-FN/D

Dokładny termin realizacji zamówienia z podziałem na etapy uszczegółowiony jest w dokumentach zamówienia.



Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia żadnego warunku.

W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia żadnego warunku.


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100).

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku musi posiadać informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.


III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem 10 sztuk stacjonarnych stacji ładowania (Plug-in) elektrycznych autobusów miejskich.

Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca przedstawi:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Tomu I SWZ.

„Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy”.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.


III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący Tom II SWZ

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami Tomu II SWZ.



Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 10:15
Ort:

Miejscem otwarcia jest platforma zakupowa Miasta Jelenia Góra dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/proceedings



Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp.

2. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy opisane zostały w pkt 9 Tomu I SWZ.

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej - uszczegółowienie w pkt 24 Tomu I SWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

5. Zamawiający nie zastrzega wykonania zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp.

6. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 284587801
Fax: +48 284587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 u.p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3) Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

b) zaniechane czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

5) Na orzeczenie Izby oraz postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 u.p.z.p stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” u.p.z.p.


VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 284587801
Fax: +48 284587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023

17/03/2023 S55

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Jelenia Góra: Ładowarki

2023/S 055-161255

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MIASTO JELENIA GÓRA
Krajowy numer identyfikacyjny: 230821523
Adres pocztowy: Plac Ratuszowy 58
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Malko
E-mail: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl
Tel.: +48 757546390
Faks: +48 757546204
Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.jeleniagora.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM/URUCHOMIENIEM INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH


Numer referencyjny: RZ.271.21.2023
II.1.2)Główny kod CPV
31158000 Ładowarki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych obejmującej:

1. utworzenie 20 punktów ładowania typu plug-in;

2. utworzenie 3 punktów ładowania terenowego;

3. 1 szt. fabrycznie nowej ładowarki (warsztatowej) mobilnej plug-in wolnego ładowania,

4. objęcie dostarczonych stacji ładowania kompletnym systemem zarządzania telemetrycznego;

5. przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Operatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy i jego obsługi;

6. wykonanie naklejek i oklejenie wszystkich stacji ładowania,

7. dostarczenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31720000 Urządzenia elektromechaniczne
48100000 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
48421000 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Jelenia Góra


II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych obejmującej:

1. utworzenie 20 punktów ładowania typu plug-in;

2. utworzenie 3 punktów ładowania terenowego;

3. 1 szt. fabrycznie nowej ładowarki (warsztatowej) mobilnej plug-in wolnego ładowania,

4. objęcie dostarczonych stacji ładowania kompletnym systemem zarządzania telemetrycznego;

5. przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Operatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy i jego obsługi;

6. wykonanie naklejek i oklejenie wszystkich stacji ładowania,

7. dostarczenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze” – Umowa dotacji nr 2913/2022/Wn01/OA-TP-FN/D

Dokładny termin realizacji zamówienia z podziałem na etapy uszczegółowiony jest w dokumentach zamówienia.



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia żadnego warunku.

W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia żadnego warunku.


III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100).

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku musi posiadać informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.


III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem 10 sztuk stacjonarnych stacji ładowania (Plug-in) elektrycznych autobusów miejskich.

Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca przedstawi:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Tomu I SWZ.

„Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy”.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.


III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący Tom II SWZ

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami Tomu II SWZ.



Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/07/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/04/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Miejscem otwarcia jest platforma zakupowa Miasta Jelenia Góra dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/proceedings



Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp.

2. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy opisane zostały w pkt 9 Tomu I SWZ.

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej - uszczegółowienie w pkt 24 Tomu I SWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

5. Zamawiający nie zastrzega wykonania zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp.

6. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp


VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 284587801
Faks: +48 284587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 u.p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3) Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

b) zaniechane czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

5) Na orzeczenie Izby oraz postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 u.p.z.p stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” u.p.z.p.


VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 284587801
Faks: +48 284587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2023
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Portal Erneuerbare Energien, Energiespeichersysteme, Batterieladesysteme E-Mobility Stromtankstellen, Ladesäulen Schnellladestationen, Ladestationen - E-Busse und E-NFZ

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!